Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_Event Name="K2Node_Event_0"
   EventReference=(MemberParent=Class'"/Script/Engine.Actor"',MemberName="ReceiveBeginPlay")
   bOverrideFunction=True
   NodePosX=128
   NodePosY=256
   bCommentBubblePinned=True
   NodeGuid=3F0C7B9E47C2C76B46E39582BC792191
   CustomProperties Pin (PinId=AAB227D74279B3821969DA81FC3AEA0E,PinName="OutputDelegate",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="delegate",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(MemberParent=Class'"/Script/Engine.Actor"',MemberName="ReceiveBeginPlay"),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=0115A7F6408DFB3DD16135847F5B3E36,PinName="then",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_CallFunction_0 856E69AB4169C6D22E2631A7D90A1472,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
End Object
Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_CallFunction Name="K2Node_CallFunction_0"
   FunctionReference=(MemberParent=Class'"/Script/Switcheroo.SwitcherooBlueprintLibrary"',MemberName="EnableInputDetection")
   NodePosX=384
   NodePosY=256
   NodeGuid=923762694EC217694C063EBB8DF978B2
   CustomProperties Pin (PinId=856E69AB4169C6D22E2631A7D90A1472,PinName="execute",PinToolTip="\nExec",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_Event_0 0115A7F6408DFB3DD16135847F5B3E36,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=94C851034B9E1F13E20D2BABB8FD85C7,PinName="then",PinToolTip="\nExec",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_CallFunction_1 1451CF344AC04A72464E62928BA12CCA,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=0C1C1979484BF1994946C78CBE72BC93,PinName="self",PinFriendlyName=NSLOCTEXT("K2Node", "Target", "Target"),PinToolTip="Target\nSwitcheroo Blueprint Library Object Reference",PinType.PinCategory="object",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=Class'"/Script/Switcheroo.SwitcherooBlueprintLibrary"',PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,DefaultObject="/Script/Switcheroo.Default__SwitcherooBlueprintLibrary",PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=True,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
End Object
Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_CallFunction Name="K2Node_CallFunction_1"
   FunctionReference=(MemberParent=Class'"/Script/Switcheroo.SwitcherooBlueprintLibrary"',MemberName="BindDetectedInputDeviceChanged")
   NodePosX=688
   NodePosY=256
   NodeGuid=7ADB7963435C0C84A8571E805A245A0B
   CustomProperties Pin (PinId=1451CF344AC04A72464E62928BA12CCA,PinName="execute",PinToolTip="\nExec",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_CallFunction_0 94C851034B9E1F13E20D2BABB8FD85C7,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=2ADC8A45488E03B542932785A3A5948E,PinName="then",PinToolTip="\nExec",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=1A9B71A2406D0EDE038575BF64CAF663,PinName="self",PinFriendlyName=NSLOCTEXT("K2Node", "Target", "Target"),PinToolTip="Target\nSwitcheroo Blueprint Library Object Reference",PinType.PinCategory="object",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=Class'"/Script/Switcheroo.SwitcherooBlueprintLibrary"',PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,DefaultObject="/Script/Switcheroo.Default__SwitcherooBlueprintLibrary",PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=True,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=E29302D44F6B05A09EC1439096E4EA6C,PinName="Event",PinToolTip="Event\nDelegate",PinType.PinCategory="delegate",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(MemberParent=Package'"/Script/Switcheroo"',MemberName="SwitcherooInputDeviceChangedDelegate__DelegateSignature"),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_CustomEvent_0 896C138445B1E3BBA198568107EF5081,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
End Object
Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_CustomEvent Name="K2Node_CustomEvent_0"
   CustomFunctionName="InputDeviceChanged"
   NodePosX=128
   NodePosY=464
   NodeGuid=8547C04047EFCA2E46245FB45B2A89A8
   CustomProperties Pin (PinId=896C138445B1E3BBA198568107EF5081,PinName="OutputDelegate",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="delegate",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_CallFunction_1 E29302D44F6B05A09EC1439096E4EA6C,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=5882F3D146EC695044E9D19D74AE44B9,PinName="then",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_SwitchEnum_0 ED73C63B4C939748685BE0B254065593,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=AAE68B714D8F32C143B05695C82AAE5B,PinName="ActiveInputDevice",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="byte",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=Enum'"/Script/Switcheroo.ESwitcherooInputDevice"',PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,DefaultValue="KeyboardMouse",LinkedTo=(K2Node_SwitchEnum_0 698A73B24AE808582BD5BABCE3A8DB31,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties UserDefinedPin (PinName="ActiveInputDevice",PinType=(PinCategory="byte",PinSubCategoryObject=Enum'"/Script/Switcheroo.ESwitcherooInputDevice"'),DesiredPinDirection=EGPD_Output)
End Object
Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_SwitchEnum Name="K2Node_SwitchEnum_0"
   Enum=Enum'"/Script/Switcheroo.ESwitcherooInputDevice"'
   EnumEntries(0)="KeyboardMouse"
   EnumEntries(1)="Gamepad"
   EnumFriendlyNames(0)="Keyboard / Mouse"
   EnumFriendlyNames(1)="Gamepad"
   NodePosX=384
   NodePosY=480
   NodeGuid=BEBB555C4C287EFEC2B7B9B7B67D3D2C
   CustomProperties Pin (PinId=ED73C63B4C939748685BE0B254065593,PinName="execute",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_CustomEvent_0 5882F3D146EC695044E9D19D74AE44B9,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=698A73B24AE808582BD5BABCE3A8DB31,PinName="Selection",PinType.PinCategory="byte",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=Enum'"/Script/Switcheroo.ESwitcherooInputDevice"',PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,DefaultValue="KeyboardMouse",LinkedTo=(K2Node_CustomEvent_0 AAE68B714D8F32C143B05695C82AAE5B,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=EA0354BC4051E4CBE9A5E1878C0CEDFD,PinName="NotEqual_ByteByte",PinType.PinCategory="object",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=Class'"/Script/Engine.KismetMathLibrary"',PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,DefaultObject="/Script/Engine.Default__KismetMathLibrary",PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=True,bNotConnectable=True,bDefaultValueIsReadOnly=True,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=81CD965344BE66FD87456BAFCEC1C92E,PinName="KeyboardMouse",PinFriendlyName="Keyboard / Mouse",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_Knot_0 A604FAE143A287EA527B1F841FA32E07,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=D05950A1424225C61D06618468AED129,PinName="Gamepad",PinFriendlyName="Gamepad",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_Knot_1 3D2CE49D4A017C36391B03A5A7D75004,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
End Object
Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_Knot Name="K2Node_Knot_0"
   NodePosX=768
   NodePosY=432
   NodeGuid=6463E57241593D15B73181A1BF6CA9C8
   CustomProperties Pin (PinId=A604FAE143A287EA527B1F841FA32E07,PinName="InputPin",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_SwitchEnum_0 81CD965344BE66FD87456BAFCEC1C92E,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=True,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=290C9A25464703441599769BE5CEFBB6,PinName="OutputPin",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
End Object
Begin Object Class=/Script/BlueprintGraph.K2Node_Knot Name="K2Node_Knot_1"
   NodePosX=768
   NodePosY=624
   NodeGuid=17E1A7EF498A171EB3A5528A007E99D5
   CustomProperties Pin (PinId=3D2CE49D4A017C36391B03A5A7D75004,PinName="InputPin",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,LinkedTo=(K2Node_SwitchEnum_0 D05950A1424225C61D06618468AED129,),PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=True,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
   CustomProperties Pin (PinId=0E28D57D405A5C18A8E03783C9110D07,PinName="OutputPin",Direction="EGPD_Output",PinType.PinCategory="exec",PinType.PinSubCategory="",PinType.PinSubCategoryObject=None,PinType.PinSubCategoryMemberReference=(),PinType.PinValueType=(),PinType.ContainerType=None,PinType.bIsReference=False,PinType.bIsConst=False,PinType.bIsWeakPointer=False,PersistentGuid=00000000000000000000000000000000,bHidden=False,bNotConnectable=False,bDefaultValueIsReadOnly=False,bDefaultValueIsIgnored=False,bAdvancedView=False,bOrphanedPin=False,)
End Object
Begin Object Class=/Script/UnrealEd.EdGraphNode_Comment Name="EdGraphNode_Comment_1"
   NodePosX=720
   NodePosY=368
   NodeWidth=432
   NodeHeight=144
   NodeComment="Player switched to keyboard/mouse"
   NodeGuid=2CC10ACE41CF223753993DBEA518E230
End Object
Begin Object Class=/Script/UnrealEd.EdGraphNode_Comment Name="EdGraphNode_Comment_0"
   NodePosX=720
   NodePosY=544
   NodeWidth=432
   NodeHeight=144
   NodeComment="Player switched to gamepad"
   NodeGuid=FB6EC0E34407A0D6068144970EB25E9F
End Object
Event BeginPlay
Enable Input Detection
Bind Detected Input Device Changed
Event
InputDeviceChanged
Custom Event
Active Input Device
Switch on ESwitcherooInputDevice
Selection
Keyboard / Mouse
Keyboard / Mouse
Gamepad
Player switched to keyboard/mouse
Player switched to gamepad